Tiêu chuẩn công nghiệp nhật bản ( jis)

JIS H 5302 : 2006

Hợp kim nhôm đúc

Bảng dưới đây lấy từ Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản ( JIS H 5302 : 2006) và dựa trên thông tin có trong ISO/FDIS 3522 : Nhôm và hợp kim nhôm-Đúc-Thành phần hóa học và tính chất cơ học xuất bản năm 2006.

Bảng thành phần hóa học nhôm hợp kim

H 5302 Thành phần hóa học (%)
Cu Si Mg Zn Fe Mn Cr Ni Sn Pb Ti Al
ADC1 1.0 max. 11.0 to 13.0 0.3 max. 0.5 max. 1.3 max. 0.3 max. 0.5 max. 0.1 max. 0.20 max. 0.30 max. Remainder
ADC3 0.6 max. 9.0 to 11.0 0.4 to 0.6 0.5 max. 1.3 max. 0.3 max. 0.5 max. 0.1 max. 0.15 max. 0.30 max. Remainder
ADC5 0.2 max. 0.3 max. 4.0 to 8.5 0.1 max. 1.8 max. 0.3 max. 0.1 max. 0.1 max. 0.10 max. 0.20 max. Remainder
ADC6 0.1 max. 1.0 max. 2.5 to 4.0 0.4 max. 0.8 max. 0.4 to 0.6 0.1 max. 0.1 max. 0.10 max. 0.20 max. Remainder
ADC10 2.0 to 4.0 7.5 to 9.5 0.3 max. 1.0 max. 1.3 max. 0.5 max. 0.5 max. 0.2 max. 0.2 max. 0.30 max. Remainder
ADC10Z 2.0 to 4.0 7.5 to 9.5 0.3 max. 3.0 max. 1.3 max. 0.5 max. 0.5 max. 0.2 max. 0.2 max. 0.30 max. Remainder
ADC12 1.5 to 3.5 9.6 to 12.0 0.3 max. 1.0 max. 1.3 max. 0.5 max. 0.5 max. 0.2 max. 0.2 max. 0.30 max. Remainder
ADC12-SH 1.1 to 1.5 9 to 11 0.5 max. 3.0 max. 1.3 max. 0.5 max. 0.5 max. 0.2 max. 0.2 max. 0.30 max. Remainder
ADC14 4.0 to 5.0 16.0 to 18.0 0.45 to 0.65 1.5 max. 1.3 max. 0.5 max. 0.3 max. 0.3 max. 0.2 max. 0.30 max. Remainder
Al Si9(1) 0.10 max. 8.0 to 11.0 0.10 max. 0.15 max. 0.65 max. 0.50 max. 0.05 max. 0.05 max. 0.05 max. 0.15 max. Remainder
Al Si12(Fe)(2) 0.10 max. 10.5 to 13.5 0.10 max. 0.15 max. 1.0 max. 0.55 max. 0.15 max. Remainder
Al Si10Mg(Fe)(1) 0.10 max. 9.0 to 11.0 0.20 to 0.50 0.15 max. 1.0 max. 0.55 max. 0.15 max. 0.05 max. 0.15 max. 0.20 max. Remainder
Al Si8Cu3(2) 2.0 to 3.5 7.5 to 9.5 0.05 to 0.55 1.2 max. 0.8 max. 0.15 to 0.65 0.35 max. 0.15 max. 0.25 max. 0.25 max. Remainder
Al Si9Cu3(Fe)(2) 2.0 to 4.0 8.0 to 11.0 0.05 to 0.55 1.2 max. 1.3 max. 0.55 max. 0.15 max. 0.55 max. 0.25 max. 0.35 max. 0.25 max. Remainder
Al Si9Cu3(Fe)(Zn)(2) 2.0 to 4.0 8.0 to 11.0 0.05 to 0.55 3.0 max. 1.3 max. 0.55 max. 0.15 max. 0.55 max. 0.25 max. 0.35 max. 0.25 max. Remainder
Al Si11Cu2(Fe)(2) 1.5 to 2.5 10.0 to 12.0 0.30 max. 1.7 max. 1.1 max. 0.55 max. 0.15 max. 0.45 max. 0.25 max. 0.25 max. 0.25 max. Remainder
Al Si11Cu3(Fe) 1.5 to 3.5 9.6 to 12.0 0.35 max. 1.7 max. 1.3 max. 0.60 max. 0.45 max. 0.25 max. 0.25 max. 0.25 max. Remainder
Al Si12Cu1(Fe)(2) 0.7 to 1.2 10.5 to 13.5 0.35 max. 0.55 max. 1.3 max. 0.55 max. 0.10 max. 0.30 max. 0.10 max. 0.20 max. 0.20 max. Remainder
Al Si17Cu4Mg 4.0 to 5.0 16.0 to 18.0 0.45 to 0.65 1.5 max. 1.3 max. 0.50 max. 0.3 max. 0.3 max. Remainder
Al Mg9(1) 0.10 max. 2.5 max. 8.0 to 10.5 0.25 max. 1.0 max. 0.55 max. 0.10 max. 0.10 max. 0.10 max. 0.20 max. Remainder