Tiêu chuẩn châu Âu EN 1706: 2010

Tiêu chuẩn hợp kim nhôm đúc EN 1706: 2010
Thành phần hóa học và tính chất cơ học
           ENAC-21000             ENAC-AlCu4MgTi           ENAC-21100             ENAC-AlCu4Ti
           ENAC-21200             ENAC-AlCu4MnMg           ENAC-41000             ENAC-AlSi2MgTi
           ENAC-42000             ENAC-AlSi7Mg           ENAC-42100             ENAC-AlSi7Mg0.3
           ENAC-42200             ENAC-AlSi7Mg0.6           ENAC-43000             ENAC-AlSi10Mg(a)
           ENAC-43100             ENAC-AlSi10Mg(b)           ENAC-43200             ENAC-AlSi10Mg(Cu)
           ENAC-43300             ENAC-AlSi9Mg           ENAC-43400             ENAC-AlSi10Mg(Fe)
           ENAC-43500             ENAC-AlSi10MnMg           ENAC-44000             ENAC-AlSi11
           ENAC-44100             ENAC-AlSi12(b)           ENAC-44200             ENAC-AlSi12(a)
           ENAC-44300             ENAC-AlSi12(Fe)(a)           ENAC-44400             ENAC-AlSi9
           ENAC-44500             ENAC-AlSi12(Fe)(b)           ENAC-45000             ENAC-AlSi6Cu4
           ENAC-45100             ENAC-AlSi5Cu3Mg           ENAC-45300             ENAC-AlSi5Cu1Mg
           ENAC-45400             ENAC-AlSi5Cu3           ENAC-45500             ENAC-AlSi7Cu0.5Mg
           ENAC-46000             ENAC-AlSi9Cu3(Fe)           ENAC-46100             ENAC-AlS11Cu2(Fe)
           ENAC-46200             ENAC-AlSi8Cu3           ENAC-46300             ENAC-AlSi7Cu3Mg
           ENAC-46400             ENAC-AlSi9Cu1Mg           ENAC-46500             ENAC-AlSi9Cu3(Fe)(Zn)
           ENAC-46600             ENAC-AlSi7Cu2           ENAC-47000             ENAC-AlSi12(Cu)
           ENAC-47100             ENAC-AlSi12Cu1(Fe)           ENAC-48000             ENAC-AlSi12CuNiMg
           ENAC-48100             ENAC-AlSi17Cu4Mg           ENAC-51100             ENAC-AlMg3
           ENAC-51200             ENAC-AlMg9           ENAC-51300             ENAC-AlMg5
           ENAC-51400             ENAC-AlMg5(Si)           ENAC-51500             ENAC-AlMg5Si2Mn
           ENAC-71100             ENAC-AlZn10Si8Mg